Az autósok szabadon választhatják az autóalkatrész kereskedőt is

A Fővárosi Törvényszék jogerős ítéletében megerősítette: „az autósok alkatrészkereskedőt is szabadon választhatnak”, az árak közötti eltérés nem jogosítja a biztosítót önkényes levonásra!


 Az autósok és a márkakereskedők érdekképviseleti szerveinek közös célja, hogy a közlekedési balesetekben vétlenül károsodott autósok veszteségei biztonságosan és hiánytalanul térüljenek meg.
Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége megbízta az autósok ügyvédjét, Dr. Kovács Kázmért, hogy többszáz baleset összegyűjtött adatai alapján, indítson peres eljárást az Uniqa Biztosítóval szemben, mert kárrendezéskor a biztosító, a javításnál felhasznált alktrészek árát csak 10 % levonásával térítette meg a vétlen károsultak és a javítók részére, amennyiben nem az általa kijelölt alkatrészkerekedőnél vásároltak.

A Fővárosi Törvényszék az I. fokú bíróság döntését megerősítve az autósok keresetének adott helyt, míg a biztosító által benyújtott fellebbezést alaptalannak találta. A Fővárosi Törvényszék 16 oldalas jogerős, II. fokú ítélete indoklásában megerősítette, hogy a károsultakat megilleti a gépjárműjavító, illetve alkatrészkereskedő megválasztásának joga és a biztosító nem kötelezheti őket arra, hogy az általa megjelölt néhány alkatrészkereskedőnél vásároljanak azért, mert ott az alkatrész 10 %-kal olcsóbb lehet.

A GÉMOSZ azért indítványozta az eljárást, mert 2014 szeptemberétől az Uniqa Biztosító önkényesen levont 10 %-ot a márkaszervizek által számlába állított alkatrész árakból. 
2016 januárjában többszöri kérésre sem volt hajlandó érdemi tárgyalásokra, az elmaradt kifizetések utólagos kiegyenlítésére.  Ezért a GÉMOSZ vállalta, hogy a követeléseket átvéve, érvényt szerez azoknak. 
A bíróság előtt az ügyet, a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, dr Kovács Kázmér, az autósok ügyvédje képviselte.

A 16 oldalas ítélet gyakorlatilag az I. fokú bíróság ítéletének indokait ismétli meg, az abban foglaltakkal egyetértve. Az indoklás határozottan rámutatott arra, hogy nem lehet a szervizekkel szemben “szankciót” alkalmazni: erre sem szerződéses, sem jogszabályi alapja nem volt az Uniqa biztosítónak.
A GÉMOSZ szerepével kapcsolatban megállapítást nyert,
A felperes(GÉMOSZ) – ellentétben az alperes(UNIQA) álláspontjával – pont jelen per megindításával, a vétlen károsultak és a márkaszervizek érdekeinek képviseletét azáltal látta el, hogy az alperes jogellenes gyakorlatát vitatta. Erre az érdekképviseletre pedig az alapszabálya kifejezetten felhatalmazza a felperest.

A jogerős ítélet egyetértett azzal az indoklással is, hogy:

„A károsulttól nem várható el olyan magatartás, amely alapján gazdasági szereplők között kellene tudnia szakértelem hiányában választani, a piackutatás, nem tartozik a kárenyhítés körébe.
Nem tartozik a kárenyhítési kötelezettségek körébe az sem, hogy a biztosító által előírt kárrendezési eljárási rendet követő alkatrész szállítóval szerződjön.
Nem lehet felróhatónak tekinteni azt, hogy mint megrendelő, valamilyen alapárhoz képest, az alkatrész ár tekintetében 10%-kal drágábban rendelte meg a javítási munkát. Ez nem a kárenyhítés körébe tartozó felhívás, illetve elvárás, ezért az alperes ezen védekezését sem tudták a bíróságok elfogadni.
Utalt arra, hogy a károsultak vonatkozásában pedig az adott helyzetben általában elvárható magatartást kell irányadónak tekinteni a kár bekövetkezése során. Arra vonatkozóan nem merült fel a perben adat, hogy a felperesi jogelődök bármilyen formában sértették volna ezen kötelezettségüket.
A biztosító kárenyhítési iránymutatása kapcsán a bíróságok álláspontja az volt, hogy:
„a károsultakat megilleti a gépjárműjavító megválasztásának joga és nem kötelezhetőek arra – jogszabályi alap és szerződéses rendelkezés hiányában, – hogy csupán az alperes által megjelölt néhány alkatrészkereskedő közül válasszanak”.

A jogerős ítélet indoklásában a Fővárosi Törvényszék megállapította:
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által levont jogi következtetéseket teljes mértékben, az indokolásban kifejtettek szerint osztotta.”